Historia

Składowisko Radiowo ma powierzchnię około 16 hektarów i zlokalizowane jest przy północno-zachodniej granicy Warszawy. Powstało w 1962 roku i do roku 1991 były na nim składowane odpady komunalne. Od 1992 roku jest to obiekt technologiczny, przyjmujący tak zwane odpady balastowe z kompostowni. Od 2012 r. na składowisko trafiają wyłącznie odpad po-procesowy tj. po przejściu procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania i po osiągnięciu odpowiednich parametrów, spełniających wszelkie wymogi środowiskowe. W 2012 rozpoczął się proces rekultywacji składowiska oraz kształtowania bryły składowiska zgodnie projektem budowlanym i planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice. Spółka ukształtuje bryłę składowiska pod przyszły teren sportowo-rekreacyjny. Składowisko zostanie zamknięte z dniem 31 grudnia 2016 roku.

Funkcjonowanie instalacji MBP na Radiowie pozwala zredukować ilość odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska. MBP osiąga obecnie przepustowość 230 tys. mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych.
W 2012 r. przeprowadzona została modernizacja istniejącej od lat 60-tych kompostowni odpadów zmieszanych, polegająca na przekształceniu jej z klasycznej, charakteryzującej się znaczną odorowością, w instalację mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów. Modernizacja ta polegała na zmianie sposobu przetwarzania odpadów, tj. z beztlenowej technologii stabilizacji odpadów (gnilnej, odorowej) na technologię tlenowej stabilizacji odpadów. Aktualnie stosowana technologia wzorowana jest na podobnych instalacjach w Niemczech, Austrii i USA.
Mając na uwadze sygnały otrzymywane od mieszkańców Zarząd Spółki podjął decyzję o zamknięciu instalacji MBP tak szybko, jak to będzie możliwe. 21 listopada 2014 roku MPO podpisało z Miastem Warszawa umowę w sprawie rozbudowy spalarni, która przejmie strumień odpadów przetwarzanych na Radiowie. Zakończenie modernizacji i rozbudowy spalarni jest planowane na przełom 2018 i 2019 roku.

Kompostownia odpadów zielonych przetwarza selektywnie zbierane odpady takie jak: trawy i liście, poprzez kompostownie.

Harmonogram prac zmniejszających uciążliwość

Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany

Aktualności

Instalacja MBP w Radiowie będzie funkcjonować po 1 stycznia 2017 roku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie (MPO) i postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej przez Spółkę decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji MBP w Radiowie.

Skargę na decyzję GIOŚ wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, MPO złożyło do WSA 28 października 2016 r. Postanowienie WSA z 5 grudnia br. oznacza, że instalacja w Radiowie będzie funkcjonowała po 1 stycznia 2017 roku na niezmienionych zasadach, nie krócej niż do czasu rozpatrzenia sprawy przez WSA.

Jednocześnie składowisko w Radiowie, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami MPO, przestanie przyjmować odpady do składowania z dniem 31 grudnia 2016 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Warszawy przebiegać będzie w sposób zgodny z prawem i polityką miasta stołecznego Warszawy przy zachowaniu dotychczasowych standardów.

MPO obsługuje dziś milion Warszawiaków, odbierając odpady z ponad 45 000 punktów i ok. 85 000 pojemników. Przedsiębiorstwo posiada składowisko, instalację MBP oraz kompostownię odpadów zielonych w Radiowie, zakład do termicznego przekształcania odpadów na Targówku Fabrycznym oraz 4 bazy transportowe. Spółka dysponuje flotą około 200 pojazdów w tym 129 dedykowanych odbiorowi odpadów (z czego 33 napędzanych CNG), wyposażonych m. in. w systemy dynamicznego ważenia, lokalizacji i RFID.
Raport z drugiego otwartego spotkania dla mieszkańców okolic zakładu MPO na Radiowie

26 kwietnia 2016 roku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie odbyło się drugie otwarte spotkanie dla mieszkańców okolic instalacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Spotkanie było kontynuacją dialogu prowadzonego przez MPO z mieszkańcami i stronami zainteresowanymi w związku z funkcjonowaniem zakładu na Radiowie. Spotkanie prowadzone było przez grupę ekspertów z zakresu ochrony środowiska i mediacji środowiskowych ze Stowarzyszenia Eko-Biegły. W spotkaniu uczestniczyli:
 • ze strony Stowarzyszenia Eko-Biegły: dr inż. Łukasz Szałata, dr Piotr Jadczyk i mgr inż. Mateusz Cuske,
 • ze strony MPO: Jarosław Robak – Członek Zarządu, Piotr Leszczyński – Dyrektor Zarządzający Pionu Przetwarzania Odpadów i Rozwoju, Agnieszka Jakubowska – Dyrektor Działu Ochrony Środowiska i Adam Kiełczykowski – Dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów oraz
 • Mieszkańcy, w tym przedstawiciele Stowarzyszeń Czyste Radiowo oraz Czyste Bielany.
Reprezentanci MPO potwierdzili wcześniejsze deklaracje o zamknięciu składowiska odpadów Radiowo z dniem 31 grudnia 2016 roku oraz likwidacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (kompostowni) po uruchomieniu zmodernizowanej i rozbudowanej instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych (spalarni), co planowane jest na przełom 2018 i 2019 roku. Do tego czasu MPO ma dążyć do skutecznego minimalizowania uciążliwości funkcjonowania zakładu dla mieszkańców.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Czyste Radiowo przekazali pisemne stanowisko, w którym wyrazili niezadowolenie wobec funkcjonowania zakładu.

Eksperci ze Stowarzyszenia Eko-Biegły przedstawili wyniki badań przeprowadzonych w zakładzie oraz działania zalecane Spółce w celu minimalizowania nieprzyjemnego zapachu. Z badań mikrobiologicznej jakości powietrza wynika, że funkcjonowanie instalacji nie stanowi bezpośredniego zagrożenia zdrowia osób przebywających w jej otoczeniu.

Wszelkie uwagi dotyczące sposobu funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Kampinoskiej proszę zgłaszać pod adresem zgloszenia@mpo.com.pl lub pod nr telefonu 694 446 093.
ZAPROSZENIE NA MEDIACJE ŚRODOWISKOWE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1 w Warszawa
26 kwietnia 2016 r. , godz. 18:00
Mieszkańcy dzielnicy Bielany oraz Zainteresowane Strony
w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska"


W związku z realizacją procesu mediacji środowiskowych pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. oraz Zainteresowanymi Stronami przy wsparciu Stowarzyszenia Eko-Biegły skupiającego ekspertów z zakresu ochrony środowiska i mediacji środowiskowych, zapraszamy Zainteresowane Strony w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska” na kolejne spotkanie mediacyjne w zakresie potencjalnego oddziaływania środowiskowego instalacji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 połączonego z mediacjami środowiskowymi ze społecznością lokalną.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 kwietnia br. o godz. 18:00 w sali na I piętrze budynku administracyjnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.

W ramach spotkania mediacyjnego zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 1. Analiza potencjalnego oddziaływania zapachowego MPO Radiowo.
 2. Emisja bioaerozolu z odpadów przetwarzanych w wybranych bioreaktorach z zastosowaniem preparatów dezodoryzujących.
 3. Aktualny stopień wdrożenia programu naprawczego na terenie Zakładu w zakresie ograniczania potencjalnego oddziaływania zapachowego.
 4. Rekomendacje zespołu badawczego/mediatorów w zakresie instrukcji utrzymania czystości i porządku na terenie Zakładu wraz z propozycją wprowadzenia dalszych działań w funkcji czasu.


Spotkanie prowadzić będą mediatorzy sądowi - dr inż. Łukasz Szałata przy współudziale ekspertów pana dr Piotra Jadczyka oraz mgra inż. Mateusza Cuske. Przewidywany czas trwania spotkania to 90 minut.
SPOTKANIE MEDIACYJNE

26 stycznia br. o godzinie 18:00 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie odbyło się otwarte spotkanie mediacyjne dla mieszkańców okolic instalacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Spotkanie przeprowadzone w ramach mediacji środowiskowych było kontynuacją dialogu prowadzonego przez MPO z mieszkańcami i stronami zainteresowanymi w związku z funkcjonowaniem zakładu na Radiowie i dużymi emocjami społecznymi z tym związanymi. Spotkanie prowadzone było przez grupę ekspertów z zakresu ochrony środowiska i mediacji środowiskowych ze Stowarzyszenia Eko-Biegły. W spotkaniu uczestniczyli:
- ze strony Stowarzyszenia Eko-Biegły: prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak, dr inż. Łukasz Szałata, dr Piotr Jadczyk i mgr inż. Mateusz Cuske,
- ze strony MPO: Jarosław Robak – Członek Zarządu, Piotr Leszczyński –Dyrektor Zarządzający Pionu Przetwarzania Odpadów i Rozwoju, Agnieszka Jakubowska – Dyrektor Działu Ochrony Środowiska i Adam Kiełczykowski – Dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów oraz
- mieszkańcy, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia Czyste Bielany.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak przedstawił cel mediacji, natomiast Jarosław Robak, Członek Zarządu MPO, odpowiedział na najważniejsze dla mieszkańców pytania dotyczące planów związanych z funkcjonowaniem instalacji przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.

Potwierdzone zostały wcześniejsze deklaracje, że 31 grudnia 2016 r. zamknięte zostanie składowisko odpadów Radiowo, a instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zostanie zlikwidowana na przełomie 2018 i 2019 roku po zakończeniu modernizacji i rozbudowy spalarni. MPO podkreśliło, że do czasu zamknięcia zakładu dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwość związaną z funkcjonowaniem instalacji.

Wszystkie strony spotkania podkreślały potrzebę kontynuacji dialogu społecznego, ponadto eksperci ze Stowarzyszenia Eko-Biegły w najbliższym czasie rozpoczną cykl indywidulanych spotkań z mieszkańcami, którzy zgłosili w trakcie spotkania taką inicjatywę.

Kolejne spotkanie w ramach grupowych mediacji środowiskowych zaplanowane zostało na przełom marca/kwietnia 2016 r. Do tego czasu mieszkańcy, którzy są zainteresowani pracą zakładu lub indywidulanym spotkaniem z mediatorami ze Stowarzyszenia Eko-Biegły, mogą zgłosić chęć pod adresem zgloszenia@mpo.com.pl lub pod nr telefonu 663 661 351.
ZAPROSZENIE NA MEDIACJE ŚRODOWISKOWE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” ul. Kampinoska 1 w Warszawie 26 stycznia 2016 r. , godz. 18:00

W związku z realizacją procesu mediacji środowiskowych pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. oraz Zainteresowanymi Stronami przy wsparciu Stowarzyszenia Eko-Biegły skupiającego ekspertów z zakresu ochrony środowiska i mediacji środowiskowych, zapraszamy Zainteresowane Strony w obrębie działalności Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Kampinoska” na spotkanie mediacyjne w zakresie potencjalnego oddziaływania środowiskowego instalacji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 połączonego z mediacjami środowiskowymi ze społecznością lokalną.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 stycznia br. o godz. 18:00 w sali na I piętrze budynku administracyjnego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.

W ramach spotkania mediacyjnego zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:
 • 1. Psychologia pozytywna w zarządzaniu środowiskiem
 • 2. Istota i rola mediacji środowiskowych
 • 3. Potencjalne oddziaływanie zapachowe procesów przebiegających w podmiotach komunalnych, w tym w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-ach)
 • 4. Istota realizacji badań mikrobiologicznych oraz omówienia wyników badań przy wybranych zakładach komunalnych.
 • 5. Omówienie stopnia wdrażania programu naprawczego na terenie Zakładu w zakresie ograniczenia potencjalnego oddziaływania zapachowego oraz rekomendacje w zakresie postępowania na przyszłość.


Spotkanie prowadzić będą mediatorzy sądowi - Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak oraz dr inż. Łukasz Szałata przy współudziale ekspertów pana dr Piotra Jadczyka oraz mgra inż. Mateusza Cuske. Przewidywany czas trwania spotkania to 90 minut.

W związku z sygnałami otrzymywanymi od mieszkańców MPO postanowiło przesunąć spotkanie mediacyjne na godzinę 18:00. Zmianie uległa również lokalizacja.
W związku z ostatnimi nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez Stowarzyszenie Czyste Radiowo informujemy , że w dniach 23-24.11.2015 r. firma wyłoniona w drodze zamówienia publicznego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. dokonywała poboru prób wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych wokół składowiska odpadów „Radiowo”. Badania w zakresie obowiązkowego monitoringu składowiska wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 poz. 523) zawsze w tych samych (stałych) punktach pomiarowych, określonych w pozwoleniu zintegrowanym dla składowiska Radiowo i decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji. Badania wykonywane są co 3 miesiące w 18 punktach pomiarowych znajdujących się wokół zakładu.
Kontrola SANEPIDu potwierdza, że na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” nie ma śladów bytowania szczurów.

W wyniku pojawiających się doniesień o szczurach na Bielanach i pladze ich występowania, rzekomo spowodowanej funkcjonowaniem zakładu MPO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dnia 28 października przeprowadził kontrolę instalacji, podczas której nie stwierdzono śladów obecności gryzoni na obiekcie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., jako odpowiedzialny podmiot, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeprowadza cykliczne akcje deratyzacyjne na swoim terenie. Deratyzacja wykonywana jest przez specjalistyczną firmę. Najbliższa, planowa deratyzacja na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”, odbędzie się w bieżącym miesiącu, czyli w listopadzie 2015 r.
Oświadczenie

W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez Stowarzyszenie Czyste Radiowo oświadczamy po raz kolejny, że MPO nie rozbudowuje i nie planuje rozbudowy instalacji na Radiowie. Jest wręcz przeciwnie. Obecnie na instalacji, pod membranami, przetwarzanych jest znacznie mniej odpadów, niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Od czerwca 2015 roku około połowa odpadów po obróbce mechanicznej przekazywana jest do instalacji poza Warszawą.

Kolejnym elementem służącym ograniczeniu uciążliwości zapachowych, a nie przyjęciu większej liczby odpadów, była decyzja odnośnie postawienia murków wokół pryzm, dzięki czemu proces stabilizacji odpadów przebiega w szczelnych warunkach, a wydostawanie się substancji złowonnych jest zminimalizowane. O budowie murków informowaliśmy już jesienią 2014 roku na konferencji, w której uczestniczyli członkowie Czystego Radiowa. Informacje widnieją również na stronie www.radiowobeztajemnic.pl w zakładce „harmonogram” pod punktem nr 12.

Przypominamy, że składowisko na Radiowie zostanie zamknięte z dniem 31 grudnia 2016 roku, a instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania (kompostownia), będzie wygaszana w momencie uruchomienia zmodernizowanej i rozbudowanej spalarni na Targówku (przełom 2018 i 2019 roku). Podkreślamy, że MPO prowadzi nieustanne działania w celu ograniczenia uciążliwości zapachowych na Radiowie.
Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom MPO uruchomiło specjalny telefon i adres mailowy umożliwiający natychmiastowe zgłoszenia w przypadku pojawienia się uciążliwości zapachowych w okolicach instalacji na Radiowie.

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 8-22.

W razie pojawienia się uciążliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 694 446 093 lub pod adresem: zgloszenia@mpo.com.pl
Komunikat MPO w sprawie zarzutów Czystego Radiowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. informuję, że w związku z pojawieniem się 22 kwietnia br. w godzinach rannych wyczuwalnego silnego zapachu przypominającego chlor na zgłoszenie Spółki na teren Zakładu przy ul. Kampinoskiej wezwana została Straż Pożarna. Jednostka ratownictwa chemicznego dokonała serii badań powietrza na terenie Zakładu. Badania te nie wykazały w powietrzu substancji szkodliwych.

Pragniemy podkreślić, że MPO w swoich instalacjach na Radiowie nie wykorzystuje chloru, ani żadnych innych substancji chemicznych w procesie przetwarzania odpadów. W związku z tym instalacje MPO nie są i nie mogły być źródłem tego zapachu. Pojawiające się informacje, rozpowszechnianie przez stowarzyszenie Czyste Radiowo, jakoby MPO było źródłem wspomnianego silnego zapachu, są więc nieprawdziwe i nieuprawnione.

MPO działa na rzecz ograniczenia uciążliwości zapachowych na Radiowie. Chcielibyśmy poinformować, że w piątek, 10 kwietnia, MPO rozpoczęło realizację umowy na odbiór frakcji podsitowej. W jej wyniku cześć odpadów będzie przetwarzana poza Warszawą, dzięki czemu ilość odpadów przetwarzanych biologicznie (pod pryzmami) zmniejszy się, co znacząco wpłynie na ograniczenie odczuwanych przez mieszkańców uciążliwości. Ponadto MPO wraz z ekspertami z branży odpadowej pracuje nad optymalizacją procesu, by przebiegał on w sposób nieuciążliwy.

W ostatnim czasie MPO zakończyło także modernizację systemu ujęcia odcieków, dzięki czemu wszelkie wydostające się spod pryzm odcieki będą spłukiwane i przekazywane do oczyszczalni. Liczymy, że wszystkie podejmowane przez Spółkę działania doprowadzą do ostatecznego wyeliminowania uciążliwości.
7 kwietnia 2015 roku MPO podpisało umowę, na podstawie której część odpadów przetwarzanych na Radiowie będzie przekazywana do instalacji znajdującej się poza Warszawą. Zmniejszenie ilości odpadów przetwarzanych biologicznie (pod pryzmami) spowoduje znaczące ograniczenie uciążliwości zapachowych. Jednocześnie MPO prowadzi stałe prace nad optymalizacją procesu przetwarzania odpadów, by przebiegał on w sposób nieuciążliwy.

31 stycznia 2015 roku zostały zakończone testy systemu dezodoryzacji hali rozładunku odpadów w instalacji przy ul. Kampinoskiej 1. Wprowadzenie tej technologii pozwoli na wyeliminowanie uciążliwości spowodowanych wydostawaniem się powietrza z hali rozładunku i jego przepływem w stronę zabudowań przy ul. Arkuszowej. Pomyślny wynik testów zadecydował o braku konieczności budowy ekranu z punktu 11 harmonogramu. Aktualnie realizowane są prace nad zainstalowaniem systemu dezodoryzacji w hali.

21 listopada 2014 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. podpisało z Miastem Warszawa umowę w sprawie rozbudowy i utrzymania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tj. spalarni. Do 2019 r. jej przepustowość zwiększy się z 40 tys. do 305,2 tys. ton w skali roku, co przyczyni się do wcześniejszego zamknięcia instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania funkcjonującej na Radiowie. MPO prowadzi i prowadziło będzie do czasu ukończenia rozbudowy spalarni, prace m.in. nad ograniczeniem strumienia odpadów poddawanego bio-stabilizacji w instalacji przy ul. Kampinoskiej, oraz inwestycje mające na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowych dla społeczności lokalnej.

23 października odbyło się spotkanie Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz z mieszkańcami Bielan, by wspólnie z mieszkańcami omówić działania mające na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych instalacji MPO na Radiowie. Pani Prezydent przedstawiła mieszkańcom plan powołania Rady Społecznej pod kierownictwem Wiceprezydenta Jacka Wojciechowskiego z udziałem przedstawicieli Miasta oraz mieszkańców.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. rozpoczęło wdrażanie 14-punktowego harmonogramu, którego realizacja w ciągu najbliższych miesięcy doprowadzi do ograniczenia uciążliwości instalacji przy ul. Kampinoskiej.

FAQ

1. Co MPO robi, żeby ograniczyć uciążliwość swoich instalacji?

MPO podejmuje nieustanne działania mające na celu ograniczanie uciążliwości. Znacznie ograniczona została ilość odpadów przetwarzanych biologicznie (pod geomembranami), w związku z zorganizowanym przetargiem na odbiór frakcji podsitowej.

2. Czy koniec 2016 to ostateczna data zamknięcia składowiska na Radiowie?

Tak, po 2016 roku składowisko na Radiowie nie będzie eksploatowane. Jest to data ostateczna i nieodwołalna.

3. Co z pozostałymi instalacjami przy ul. Kampinoskiej?

Priorytetem Spółki jest zrealizowanie inwestycji, które będą mogły przejąć strumień odpadów przetwarzanych na Radiowie. Po ukończeniu modernizacji i rozbudowy instalacji do termicznego przetwarzania odpadów na Targówku instalacje na Radiowie zostaną zlikwidowane.

4. Na czym polegają badania realizowane przez Politechnikę Warszawską?

Program badawczy Politechniki Warszawskiej ma na celu postawienie diagnozy oraz wskazanie koncepcji działań prowadzących do wyeliminowania lub ograniczenia uciążliwości zapachowych na okolicę.

5. Jakie technologie przetwarzania odpadów są stosowane, aby działać w zgodzie ze środowiskiem?

By przetwarzanie odpadów nie wpływało negatywnie na środowisko, na składowisko nie trafiają zmieszane odpady komunalne, a jedynie odpady przetworzone.

6. Dlaczego składowisko odpadów Radiowo jest ważne dla Warszawy?

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów jest niezbędny dla prawidłowej gospodarki odpadami. Jest jej kluczowym elementem.

7. Jaki wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców ma bliskie sąsiedztwo ze składowiskiem Radiowo?

Składowisko Radiowo nie niesie ze sobą niebezpieczeństwa dla mieszkańców czy środowiska naturalnego.

8. Jakiego rodzaju badania składowiska są przeprowadzane, aby zweryfikować jego wpływ na środowisko?

MPO, zgodnie z obowiązującym prawem prowadzi badania na swoich instalacjach.

Technologia

Obrazowo przedstawiony proces technologiczny składowania odpadów.

Wjazd na teren zakładu zaczyna się od przejazdu śmieciarek przez elektroniczne wagi samochodowe. Takie rozwiązanie umożliwia pełną kontrolę nad ilością dostarczanych odpadów. Pojazdy po zważeniu jadą do hali wyładunku, a odpady ładowane są do umieszczonych symetrycznie dwóch sit obrotowych, na których następuje rozdzielenie frakcji na podsitową i nadsitową. Frakcja podsitowa trafia do biostabilizatorów, gdzie następuje uśrednienie składu odpadów. Biologiczne przetwarzanie zachodzi na placach składowych...

Testy prowadzone na składowisku i ich rezultaty.

W ramach monitoringu, w celu oddziaływania instalacji MPO na środowisko, badaniom poddano następujące elementy:
 1. Poziom wód podziemnych
 2. Skład wód podziemnych
 3. Skład wód powierzchniowych
 4. Skład wód odciekowych
 5. Skład i emisję gazu składowiskowego
 6. Wielkość opadu atmosferycznego
 7. Osiadanie powierzchni składowiska i ocena stateczności zboczy
Zakres badanych parametrów wskaźnikowych jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów oraz decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego zatwierdzającą...

Technologiczny aspekt funkcjonowania składowiska na przestrzeni lat.

Składowisko Radiowo powstało w roku 1962 na terenie gminy Stare Babice. Na składowisku zaprzestano składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych z dniem 01.04.1991 roku. W 1992 roku obiekt stał się składowiskiem technologicznym odpadów balastowych z kompostowni Radiowo. W dniu 21.06.1997 roku Wójt Gminy Stare Babice wydał decyzję ustalając warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rekultywacji i wykorzystaniu wysypiska.

W ramach kompleksowej rekultywacji składowiska zaprojektowano i wykonano zabezpieczenia techniczne mające na celu ograniczenie niekorzystnego oddziaływania obiektu na środowisko, w tym głównie zapewnienia geotechnicznej stateczności bryły składowiska i ochrony środowiska gruntowo-wodnego takie jak...

Ochrona Środowiska

Każda działalność człowieka niesie ze sobą ryzyko dla środowiska. Najważniejsze to identyfikować te zagrożenia i skutecznie im zapobiegać.

5 aspektów ochrony środowiska wdrażanych przez MPO:
Podstawą naszej działalności jest zgodność z wymogami prawa krajowego i unijnego. Przy funkcjonowaniu Składowiska Radiowo szczególną uwagę zwracamy na bezwarunkowe przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
Funkcjonowanie składowiska poddawane jest stałemu monitoringowi oddziaływania na środowisko. W Radiowie regularnie przeprowadzane są badania: odcieków ze składowiska, stanu wód podziemnych i powierzchniowych, statyczności bryły składowiska, hałasu oraz składu i ilości gazu składowiskowego. Dodatkowo od czerwca 2014 roku są prowadzone badania odorowości na instalacji MBP i składowisku w celu zbadania zjawiska i poznania przyczyn jego występowania.
Regularne przeprowadzane badania i kontrolne stanu wskazują, że składowisko Radiowo nie ma negatywnego wpływu na otaczające środowisko, faunę i florę.
Nasze działania kontroluje na co dzień wiele urzędów i instytucji kontrolnych, w tym m.in.: Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Warszawy czy Urząd Marszałkowski.
Przy realizacji inwestycji stosowane są sprawdzone na świecie rozwiązania techniczne i technologiczne. Przykłady:
a) Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie nowoczesna i skuteczna technologia stosowana w Niemczech, Austrii i Stanach Zjednoczonych. Pozwala na ograniczenie frakcji biodegradowalnej w odpadach komunalnych
b) Stabilizacja tlenowa – nowoczesny proces przetwarzania odpadów polegający na dojrzewaniu materiału z przetwarzania mechanicznego na pryzmach w optymalnych warunkach temperaturowych. Dzięki stałemu dopływowi tlenu proces trwa od 6 do 9 tygodni, a zastosowanie specjalnych geo-membran znacznie ogranicza odorowość przetwarzanych odpadów.
c) Ścianka szczelna i system drenaży– zastosowanie ścianki szczelnej nie dopuszcza do przedostawania się odcieków ze składowiska do wód podziemnych, chroniąc środowisko naturalne. Odcieki gromadzące się w obrębie ścianki szczelnej są odprowadzane za pomocą systemu drenaży, następne przekazywane do oczyszczalni ścieków.

MPO dla mieszkańcówOtwartość

Nasza firma jest zawsze blisko mieszkańców, otwarta na ich potrzeby i uwagi. Aby lepiej wsłuchać się w zapotrzebowania naszych Klientów i usprawnić komunikację z mieszkańcami Radiowa planujemy zorganizować szereg spotkań, w trakcie których chętnie odpowiemy na nurtujące pytania dotyczące przyszłości składowiska Radiowo.

Wiarygodność

Dysponujemy wiedzą i niezbędnym doświadczeniem pozyskanym w toku działań na rynku od 1927 roku. Wieloletnie doświadczenia, otwartość na potrzeby naszych Klientów oraz zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych pozwoliły zapracować nam na pozycję lidera w zakresie zarządzania odpadami w stolicy.

Dbałość o środowisko

Dbałość o środowisko jest kluczowym elementem naszej działalności. Wierzymy, że skuteczne zarządzanie odpadami może przyczynić się nie tylko do poprawienia kondycji środowiska naturalnego, ale również do podniesienia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Warszawy. Czujemy się współodpowiedzialni za otaczające nas środowisko naturalne, dlatego wszystkie wykorzystywane przez nas technologie i rozwiązania dają gwarancję bezpieczeństwa ekologicznego.

Nowoczesność

Jesteśmy liderem w zakresie zastosowania innowacyjnych technologii zarządzania odpadami. W ciągu ostatnich lat zainwestowaliśmy ponad 38 mln zł w nowoczesny sprzęt, który jest wykorzystywany do obsługi naszych Klientów i który pozwala na poszerzenie wachlarza świadczonych przez nas usług.

Film – System gospodarki odpadami

MPO w liczbach

1100
ZATRUDNIENIE
Liczba osób, która dzięki MPO znajduje zatrudnienie
1 mln zł
KORZYŚCI FINANSOWE
Korzyści finansowe – Z tytułu podatków od MPO do budżetu gmin wpływa rocznie ponad milin złotych
150 mln zł
INWESTYCJE
Inwestycje MPO – W ostatnich 3 latach MPO zainwestowało prawie 150 mln zł
350 tys. ton
ODBIÓR ODPADÓW
Odbiór odpadów – MPO rocznie odbiera od mieszkańców Warszawy ponad 350 tys. ton odpadów

Kontakt

Kontakt


 • w m. st. Warszawie sp. z o.o
 • ul. Obozowa 43, Warszawa 01-161
 • (22) 632 25 33
 • mpo@mpo.com.pl